شهید قباد بیابانی

نام پدر: جواد
محل تولد: دزفول
تاریخ تولد: ۱۳۳۷
محل شهادت: کرخه
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲

  وصیت نامه شهید قباد بیابانی

 

 

شهید جان محمد جاری
نام پدر: جعفرقلی
تاریخ تولد:—–
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵
محل تولد: دزفول
محل شهادت: دزفول

 

شهید جان علی جاری
نام پدر: جعفرقلی
تاریخ تولد:۱۳۴۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲
محل تولد: دزفول
محل شهادت: دارخوین

  وصیت نامه شهید جانعلی جاری

 

شهید مسلم سرلك

نام پدر :   عربعلي

تاریخ تولد :  ۱۳۴۳

تاریخ شهادت : ۰۲/۰۱/۱۳۶۱

محل شهادت : كرخه – فتح المبين

 وصیت نامه شهید مسلم سرلک

شهید موسی ایسوند

نام پدر: عباس
محل تولد: دزفول
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۶/۰۵
تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۱/۲۴

محل شهادت: شلمچه

شهید  مراد ترزبان
نام پدر: غلامعلی
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۳/۰۵
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱۱/۲۲
محل تولد: دزفول
محل شهادت: خوزستان